Intellectuele eigendomsrechten

Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website en/of (delen van) de online trainingen en cursussen te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webshop Academy of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

 

Copyrights

Alle informatie binnen het domein http://www.Webshop-Academy.nl is exclusief eigendom van Webshop Academy, tenzij anders is aangegeven. Duplicatie van informatie op de webpagina’s en/of van downloads die binnen dit domein worden aangeboden, is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik. Duplicatie, publicatie en verspreiding van voornoemde informatie, dan wel delen ervan, in alle andere gevallen is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming vooraf door of vermelding van de Webshop Academy.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing bij een bezoek aan de Webshop Academy website. Het Webshop Academy hecht grote waarde aan de bescherming van je privacy. Uitgangspunt daarbij zijn de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaraan stelt.

Online inschrijven voor Cursussen en/of Workshops

Wanneer je je aanmeldt en via de Webshop Academy, legt Webshop Academy de daartoe benodigde gegevens vast ten behoeve van de digitale verwerking van je inschrijving. Je (persoons)gegevens die zijn vastgelegd middels het digitale inschrijfformulier worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. In alle gevallen verwerkt de Webshop Academy alleen die persoonsgegevens die ter zake dienend en niet bovenmatig zijn en waarvan je zelf bij de aanmelding hebt aangegeven als zijnde akkoord voor gebruik ten behoeve van je inschrijving voor de/het betreffende cursus/training.

Door jou ingevulde gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt noch ter beschikking gesteld worden aan derden, tenzij hiertoe vooraf uitdrukkelijk toestemming zou zijn verleend. Verder geldt dat elke verwerking in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Logbestanden en cookies

De server waarop de website is ondergebracht, houdt logbestanden bij. De data uit deze logbestanden worden gebruikt om serverproblemen te signaleren en om informatie over de frequentie van het bezoek aan de site, de voorkeur voor informatie en het gebruikte bladerprogramma bij te houden.

Wanneer je evenwel over gaat tot inschrijving via deze site wordt tijdelijk (dat wil zeggen zolang je daadwerkelijk werkt binnen het inschrijfgedeelte van de site) een cookie op de harde schijf van je computer geplaatst.

Wijzigingen

De Webshop Academy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen via de homepage van deze site worden aangekondigd en op deze pagina worden gepubliceerd.

Links naar andere websites

Op deze website tref je verwijzingen (links) naar websites die niet tot stand zijn gekomen onder verantwoordelijkheid van de Webshop Academy. Webshop Academy is dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze websites, noch voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze websites.

Recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over deze website voorwaarden en het privacybeleid van de Webshop Academy, neem dan schriftelijk contact op met:

 

Webshop Academy

Mijndenhof 75 1106GD Amsterdam

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *