Intellectuele eigendomsrechten

Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website en/of (delen van) de online trainingen en cursussen te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webshop Academy of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

 

Copyrights

Alle informatie binnen het domein http://www.Webshop-Academy.nl is exclusief eigendom van Webshop Academy, tenzij anders is aangegeven. Duplicatie van informatie op de webpagina’s en/of van downloads die binnen dit domein worden aangeboden, is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik. Duplicatie, publicatie en verspreiding van voornoemde informatie, dan wel delen ervan, in alle andere gevallen is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming vooraf door of vermelding van de Webshop Academy.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing bij een bezoek aan de Webshop Academy website. Het Webshop Academy hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Uitgangspunt daarbij zijn de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaraan stelt.

Grote delen van deze website kunt u anoniem raadplegen. Webshop Academy legt geen gegevens vast die iets zeggen over de identiteit van u als bezoeker van deze site.

Online inschrijven voor Cursussen en/of Workshops

Wanneer u zich aanmeldt en via de Webshop Academy, legt Webshop Academy de daartoe benodigde gegevens vast ten behoeve van de digitale verwerking van uw inschrijving. Uw (persoons)gegevens welke zijn vastgelegd middels het digitale inschrijfformulier worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. In alle gevallen verwerkt de Webshop Academy alleen die persoonsgegevens die ter zake dienend en niet bovenmatig zijn en waarvan u zelf bij de aanmelding heeft aangegeven als zijnde akkoord voor gebruik ten behoeve van uw inschrijving voor de/het betreffende cursus/training.

Door u ingevulde gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt noch ter beschikking gesteld worden aan derden, tenzij hiertoe vooraf uitdrukkelijk toestemming zou zijn verleend. Verder geldt dat elke verwerking in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Logbestanden en cookies

De server waarop de website is ondergebracht, houdt logbestanden bij. De data uit deze logbestanden worden gebruikt om serverproblemen te signaleren en om informatie over de frequentie van het bezoek aan de site, de voorkeur voor informatie en het gebruikte bladerprogramma bij te houden.

Wanneer u evenwel over gaat tot inschrijving via deze site wordt tijdelijk (dat wil zeggen zolang u daadwerkelijk werkt binnen het inschrijfgedeelte van de site) een cookie op de harde schijf van uw computer geplaatst.

Wijzigingen

De Webshop Academy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen via de homepage van deze site worden aangekondigd en op deze pagina worden gepubliceerd.

Links naar andere websites

Op deze website treft u verwijzingen (links) naar websites die niet tot stand zijn gekomen onder verantwoordelijkheid van de Webshop Academy. Webshop Academy is dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze websites, noch voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze websites.

Recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website voorwaarden en het privacybeleid van de Webshop Academy, neemt u dan schriftelijk contact op met:

 

Webshop Academy

Mijndenhof 75 1106GD Amsterdam

 

Leave a Reply